Организациона  структура

ЈПЈЕДИНСТВОКЛАДОВО

 
Давид Ђурђевић
извршни директор

Јосип Јордачевић
извршни директор

Васа Јовановић
извршни директор

Саша Савић
извршни директор

Директор предузећа:

  • представља и заступа предузеће

  • организује и руководи процесом рада и води пословање предузећа у складу са Законом, актима предузећа и одлукама Надзорног одбора

  • предлаже акта које доноси Надзорни одбор

  • доноси акта о унутрашњој организацији и систематизацији радних места

  • одлучује о појединачним правима и одговорностима радника предузећа у складу са Законом, Колективним уговором и Уговором о раду

  • именује и разрешава лице са посебним овлашћењима и одговорностима у предузећу

  • спроводи одлуке Надзорног одбора

  • обавља и друге послове утврдјене Статутом и актима предузећа, као и друге послове који Републичким законом, Статутом нису стављени у делокруг других органа.

Директора предузећа именује оснивач, на предлог Надзорног одбора.

Директор самостално доноси Одлуке из своје надлежности и одговоран је за резултате пословања и законитост рада предузећа.

 

 

 

 

Драган Вујовић
Директор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификациона структура

 

 

 

 

 

 

 

Ред.бр.

Квлафикациона структура

Број радника

1

НК

13

2

ПК

3

3

КВ

31

4

ССС

26

5

ВКВ

10

6

ВШС

6

7

ВСС

14

8

УКУПНО

103

 

 

 

 

 

Vrh strane


JП ЈЕДИНСТВОКладово, Дунавска 15, 19320 Кладово, Србија